Papas ry. säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Papas ry

Yhdistyksen kotipaikka on Kajaani

Yhdistyksen toiminta-alue on Kainuun maakunta

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on salibandyn ja siihen liittyvän liikunnan ja urheilun toteuttaminen kilpailu- ja harrastustoimintaa ylläpitämällä ja edistämällä yhdistyksen toiminta-alueella.
 Toiminta on tarkoitettu molemmille sukupuolille ilman ikärajoituksia.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys 


1. järjestää kilpailu-, harjoitus-, valmennus- ja ohjaustoimintaa, kunto- ja terveysliikuntaa

ja muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja hyvinvointia.

2. laatii ja vahvistaa talous-, peli-, ansiomerkki-, kurinpito- ja muut tarvittavat säännöt

3. huolehtii julkaisu- ja tiedotustoiminnasta

4. kiinnittää anomuksilla, ehdotuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikunnan ja sitä tukevien harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen

5. edistää liikunnan avulla tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä

6. voi harjoittaa urheiluväline-, kioskikauppaa, fanituotemyyntiä, majoitus- tai ravintolaliikettä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia kilpailuja, juhlia ja näyttelyitä, mainontaa ja julkaisutoimintaa, vastaanottaa lahjoja ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita toimintansa rahoittamiseksi

7. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

4§ Yhdistyksen tili- ja toimintakausi

Yhdistyksen tilikausi ja toimintakausi on 1.5.-30.4.

5§ Yhdistyksen jäsenyydet yhteisöihin ja muihin tahoihin

Yhdistys on Suomen Salibandyliitto ry:n (SSBL) jäsen

Yhdistys voi johtokunnan päätöksellä liittyä jäseneksi liikunnan ja urheilun järjestöihin ja muodostaa yhteistyösopimuksia, jotka eivät ole ristiriidassa SSBL:n jäsenyyden kanssa.

6§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi Yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, sitoutuu noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä ja maksaa Yhdistyksen kulloinkin voimassaolevan liittymis- ja jäsenmaksun.

Jäsenyys on voimassa sillä toimintakaudella, jonka aikana jäsenmaksu on suoritettu ja uuden jäsenen osalta kun Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt henkilön Yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksen hallitus ylläpitää jäsenrekisteriä.

7§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkityllä eroilmoituksella. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut velvoitteensa kuluvan toimintakauden loppuun saakka.

8§ Jäsenen eronneeksi katsominen

Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi Yhdistyksestä, mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu kyseisen toimintakauden loppuun mennessä, ja poistaa jäsenen jäsenrekisteristään.

9§ Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne yhdistyksen velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä tai toimintaan osallistumalla sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Hallitus voi määrätä erottamisen sijaan lievempiä kurinpitotoimenpiteitä kuten huomautuksia ja määräaikaisia Yhdistykseen toimintaan osallistumisen rajoituksia.

Jäsenelle varataan aina mahdollisuus tulla kuulluksi ennen hallituksen erottamispäätöstä tai muita kurinpitotoimien täytäntöönpanoa.


10§ Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää Yhdistyksen kevätkokous. 

11§ Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää Yhdistyksen jäsenkokous ja hallitus. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

12§ Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset jäsenkokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista jäsenkokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään heinä-joulukuussa ja kevätkokous tammi-huhtikuussa. Kokousten paikat ja ajankohdat määrää hallitus.

Ylimääräinen jäsenkokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen jäsenkokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 


13§ Yhdistyksen jäsenkokousten osallistumisoikeus ja koollekutsuminen 

Jäsenkokouksiin voivat osallistua kaikki Yhdistyksen jäsenet.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen Yhdistyksen jäsenkokoukseen on julkaistava 7 päivää ennen kokousta. Kutsussa on oltava maininta ajasta ja paikasta.

Kutsu on julkaistava saman sisältöisenä joko yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

- sanomalehti-ilmoituksella Yhdistyksen varsinaisen Kevätkokouksen määräämässä lehdessä, tai

- kirjallisena ilmoituksena jäsenille, tai

- Yhdistyksen viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella, tai

- Yhdistyksen internetsivujen etusivulla, tai

- Yhdistyksen jäsenille käytössä olevan sähköisen tiedotusjärjestelmän kautta

- sähköpostina jäsenille kunkin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asioista, jotka Yhdistyksen jäsenet haluavat jäsenkokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.

14§ Äänestys ja äänioikeus Yhdistyksen jäsenkokouksessa

Yhdistyksen jäsenkokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Vaadittaessa on käytettävä suljettua lippuäänestystä.

Yhdistyksen jäsenkokouksissa jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa maksaneella sekä kokoukseen mennessä hallituksen jäseneksi hyväksymällä viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

15§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 


1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma
6. vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle 
7. päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet seuraavalle toimintakaudelle 
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat tulevan vuoden tilejä tarkastamaan 
10. käsitellään muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat
11. käsitellään seuran jäsenten mahdollisesti esittämät asiat 

16§ Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

1.      avataan kokous 

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4.      hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5.      esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 

6.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7.      käsitellään kevätkokouksessa sovitut tehtävät ja toiminnat ja niiden toteutuminen

8.      täydennetään tarvittaessa hallituksen kokoonpanoa kuluvalle toimintakaudelle

9.      käsitellään muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat 

10.   käsitellään seuran jäsenten mahdollisesti esittämät asiat

17§ Ylimääräisessä jäsenkokouksessa käsiteltävät asiat:

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle, ja jotka on kokouskutsussa mainittu. 

18§ Muut kokoukset

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisoikeus on valituilla tai nimetyillä henkilöillä. Joukkueiden kokouksiin osallistumisoikeus on joukkueeseen nimetyllä varsinaisella jäsenellä, tai alle kahdeksantoistavuotiaalla jäsenellä hänen huoltajillaan, sekä Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä.

19§ Pöytäkirjat

Yhdistyksen, hallituksen, jaostojen, valiokuntien ja joukkueiden kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen jäsenkokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkistettava ja allekirjoituksella vahvistettava. Muiden kokousten pöytäkirjat tarkistetaan heti tai ne toimitetaan kokoukseen kutsutuille ennen seuraavaa kokousta ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kaikista yhdistyksen kokouspöytäkirjoista toimitetaan kopio hallituksen sihteerille.

20§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluvat jäsenkokousten valitsemat Yhdistyksen puheenjohtaja, vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on kevätkokousten välinen aika. 

Hallituksen tehtävänä on valvoa ja kehittää Yhdistyksen ja sen joukkueiden, kerhojen, jaostojen, toimikuntien, toimihenkilöiden ja jäsenten toimintaa, pitää jäsenrekisteriä, hoitaa Yhdistyksen asioita ja taloutta sekä vastata muista yhdistyksen hallitukselle kuuluvista lakisääteisistä velvoitteista. Hallitus voi palkata Yhdistykseen toimihenkilöitä ja päättää heidän tehtävänkuvauksestaan ja palkkauksestaan. Hallitus voi perustaa jaostoja ja toimikuntia, joiden tehtävät se kussakin tapauksessa erikseen määrittää. Hallituksella on oikeus ohjata Yhdistyksen toimintaa päättämällä näitä sääntöjä täydentävistä ohjeista, määräyksistä ja säännöistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallitus voi käyttää toiminnassaan postia, sähköpostia, tietoliikenneyhteyksiä ja muita teknisiä apuvälineitä, mikäli järjestely ei rajoita johtokunnan jäsenen mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.

21§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

22§ Esteellisyys

Yhdistyksen hallituksen jäsen tai Yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja Yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa Yhdistyksen edun kanssa.

23§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.